آدرس
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع دستی (طبقه ششم واحد 1031)